1. Ο παρών διαδικτυακός τόπος (http://www.action3.gr) ανήκει στην ετερόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «Ε.ΠΑΠΠΑΣ Ε.Ε.» ή στην αγγλική γλώσσα «E. PAPPAS E.E.» που εδρεύει στην Αθήνα (Χαλάνδρι, Εστίας 6-8) και εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής, ΕΤΑΙΡΙΑ), και λειτουργεί υπό τους παρακάτω όρους χρήσης. Ο χρήστης/επισκέπτης των ιστοσελίδων του διαδικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και να παραμείνει στον διαδικτυακό τόπο μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.
 2. Τα δικαιώματα επί του περιεχομένου (λ.χ. κείμενα, πληροφορίες, δεδομένα) του διαδικτυακού τόπου προστατεύονται κατά περίπτωση από Ελληνικούς ή διεθνείς νόμους περί διανοητικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην ΕΤΑΙΡΙΑ ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους, με τη συναίνεση του οποίου τα χρησιμοποιεί η ΕΤΑΙΡΙΑ, διατίθενται δε στους επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου αυστηρά για προσωπική, μη εμπορική δηλ. μη κερδοσκοπική, από μέρους τους χρήση.
 3. Λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ή τρίτων για προϊόντα ή υπηρεσίες, συνιστούν δικαιώματα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ή των τρίτων. Η εμφάνισή τους στο διαδικτυακό τόπο δεν αποτελεί μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Εκτός εξαιρέσεων, το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, φωτογραφιών, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, ανήκουν στην ΕΤΑΙΡΙΑ και αποτελούν κατά περίπτωση πνευματική/διανοητική ιδιοκτησία της, διακριτικά γνωρίσματα ή κατατεθειμένα σήματα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, προστατεύονται δε από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει συνολικά ή μερικά αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Ο επισκέπτης/χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο συνολικά ή μερικά το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου και συνεπώς απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, «φόρτωση», ανακοίνωση, διάδοση, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται μόνον κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.
 4. H ΕΤΑΙΡΙΑ καταβάλλει κάθε προσπάθεια έτσι ώστε το περιεχόμενο, οι πληροφορίες και τα στοιχεία που εμφανίζονται στο διαδικτυακό τόπο να είναι ακριβή και αληθή, δεν φέρει, όμως, καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητα τους. Η ΕΤΑΙΡΙΑ παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, φωτογραφίες, απεικονίσεις) «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ» χωρίς κανενός είδους εγγύηση, διατυπωμένη ή υπονοούμενη, ενώ εξυπακούεται ότι τηρούνται οι εγγυήσεις ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου της συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας. Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή/και ποινικής, φύσης ούτε για τυχόν οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από επισκέπτες/χρήστες αυτού του δικτυακού τόπου ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
 5. Στο διαδικτυακό τόπο της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται διαφημίσεις κάθε μορφής, οι οποίες υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. Ο επισκέπτης/χρήστης των ιστοσελίδων/υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των ιστοσελίδων της ΕΤΑΙΡΙΑΣ παρέχεται «όπως είναι» και η ΕΤΑΙΡΙΑ αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνη σχετική με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης πληροφοριακών δεδομένων (data) των επισκεπτών/χρηστών.
 6. Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. πάροχους υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής στο διαδίκτυο), την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των οποίων έχει ο επισκέπτης/χρήστης. Ο ίδιος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επάρκεια του εξοπλισμού του με τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.
 7. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου της ΕΤΑΙΡΙΑΣ πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου υποχρεούται να χρησιμοποιεί το δικτυακό τόπο της ΕΤΑΙΡΙΑΣ σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους χρήσης. Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ' αυτόν το διαδικτυακό τόπο, να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.
 8. Ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε δικτυακούς τόπους τρίτων, για τους οποίους η ΕΤΑΙΡΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς οι επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου της ΕΤΑΙΡΙΑΣ αποκτούν πρόσβαση σε αυτές με δική τους ευθύνη. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν έχει υποχρέωση να ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων, στα οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων, ή διαφημιστικών ενδείξεων.
 9. Η ΕΤΑΙΡΙΑ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου της, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου ή των διακομιστών (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.
 10. Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του διαδικτυακού της τόπου.
 11. Δεδομένης της μορφής του Διαδικτύου, η ΕΤΑΙΡΙΑ, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Επίσης η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν εγγυάται ότι κάθε σχετικός μ' αυτόν διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των επισκεπτών/χρηστών, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά, όπως δεν εγγυάται την ορθότητα, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση τους.
 12. Η επίσκεψη/χρήση αυτού του δικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφόμενων εδώ όρων χρήσης. Η πλοήγηση και παραμονή στον δικτυακό τόπου, συνιστά έμπρακτη αποδοχή των όρων.
 13. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και του επισκέπτη/χρήστη των ιστοσελίδων και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας αν δεν αποδεικνύεται εγγράφως και δεν ενσωματώνεται στους παρόντες όρους χρήσης.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Ευχαριστούμε που διαβάζετε με προσοχή την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφορικά με τον ιστότοπό μας.

Η Εταιρεία με την επωνυμία ACTION3 Ε. ΠΑΠΠΑΣ Ε.Ε. η οποία εδρεύει στο Χαλανδρι (η «Εταιρεία») έχει συμμορφωθεί πλήρως με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2016/679– «Κανονισμός GDPR»).

Η εταιρεία δεν συλλέγει ούτε διατηρεί οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα και ο συγκεκριμένος ιστότοπος χρησιμοποιεί μόνο τα απολύτως απαραίτητα τεχνικά cookies. Η παρούσα πολιτική αφορά πιθανή μελλοντική συλλογή και χρήση δεδομένων, πάντα μετά από σχετική άδειά σας.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθορίζει και εξηγεί αφενός τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγονται από την Εταιρεία μας μέσω του παρόντος ιστοτόπου, και αφετέρου πως προστατεύουμε το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα των εν λόγω Δεδομένων σας.

Η διαχείριση και η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων του χρήστη/επισκέπτη της ιστοσελίδας μας ή/και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας, τα οποία καθίστανται γνωστά στην Εταιρεία λόγω της επισκέψεως στην ιστοσελίδα ή/και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας, υπόκεινται στους κατωτέρω όρους, σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις της εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας, όπως και τις αποφάσεις, οδηγίες και κανονισμούς της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων είναι η Eταιρεία.

Προκειμένου να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή να υποβάλετε κάποιο παράπονο αναφορικά με τη διαχείριση ή την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων ή και για οποιαδήποτε σχετική απορία σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τι είναι τα Προσωπικά Δεδομένα

Προσωπικά Δεδομένα αποτελούν όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται σε συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο, ανεξαρτήτως πληροφοριακής αξίας και βαρύτητας, και οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση του προσώπου. Δηλαδή είναι όλα εκείνα τα στοιχεία που επιτρέπουν στην Εταιρεία μας να γνωρίζει συγκεκριμένα ποιος είστε, όπως ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, κλπ.

Τι είναι η  Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων συνιστά κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που πραγματοποιείται σε Προσωπικά Δεδομένα, όπως παραδείγματος χάριν η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διατήρηση ή αποθήκευση, τροποποίηση, εξαγωγή, χρήση, διαβίβαση, διάδοση, συσχέτιση, διασύνδεση, δέσμευση, διαγραφή και καταστροφή.

Ποια Προσωπικά σας Δεδομένα συλλέγουμε

Συλλέγουμε μόνο τα απαραίτητα Δεδομένα για τους σκοπούς που αυτά προορίζονται. Μπορείτε λοιπόν γενικά να χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα χωρίς να μας κοινοποιείτε Προσωπικά σας Δεδομένα, πλην αυτών που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας. Έτσι, τα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε είναι αυτά που είτε επιλέγετε να παρέχετε κατά τη διάρκεια χρήσης της ιστοσελίδας ή/και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας, είτε αυτά που συλλέγονται αυτομάτως και φυλάσσονται στις βάσεις δεδομένων μας για λόγους ασφαλείας.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας απευθύνονταις σε ένα γενικό κοινό και δεν στοχεύουν σε ανηλίκους κάτω των 18 ετών. Εάν διαπιστώσουμε ότι εκ παραδρομής έχουμε συλλέξει Προσωπικά Δεδομένα ανηλίκων, θα προχωρούμε απευθείας σε διαγραφή τους από τα αρχεία μας.

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις παρακάτω πληροφορίες:

Τις οποίες λαμβάνουμε απευθείας από εσάς:

 • Οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία υποβάλλετε, όπως την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email) και τις προτιμήσεις σας για ενέργειες εμπορικής προώθησης ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία παρέχεται κατά την χρήση της ιστοσελίδας ή/ και την εγγραφή στο newsletter μας.

Οι οποίες συλλέγονται αυτομάτως:

 • Το όνομα του παρόχου διαδικτύου (Internet Provider) και τη διεύθυνση ΙΡ (Internet Protocol Address)σας, τα οποία χρησιμοποιούμε για τη διάγνωση προβλημάτων των υπολογιστών μας, και για να καταγράφουμε το ενδιαφέρον σας και τις επισκέψεις σας στον ιστότοπό μας.
 • Πληροφορίες που μας επιτρέπουν να θυμόμαστε εσάς και τις προτιμήσεις σας, όπως και για τεχνικούς λόγους, μέσω της χρήσης cookies, μόνο όμως εφόσον παράσχετε τη ρητή σας συγκατάθεση για συλλογή των εν λόγω πληροφοριών. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε κατωτέρω την «Πολιτική Cookies».

Παρακαλούμε να μην μας στέλνετε και αποκαλύπτετε κανένα Ευαίσθητο Δεδομένο μέσω του παρόντος ιστοτόπου (πληροφορίες που σχετίζονται με την φυλετική/ εθνική καταγωγή, υγεία, πολιτικές/ θρησκευτικές απόψεις κλπ).

Γιατί και πώς επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Σε κάθε περίπτωση επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για συγκεκριμένους, ρητά καθορισμένους και νόμιμους σκοπούς. Τα Δεδομένα αυτά δεν υποβάλλονται σε καμία περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους εν λόγω σκοπούς.

Τα Δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς:

Κατόπιν προαιρετικής συγκατάθεσής σας (Κανονισμός GDPR άρθρο 6 παρ.1(α)) μπορείτε, με όποιο τρόπο εσείς επιλέξετε, να λαμβάνετε:

(α) Ενημερωτικό υλικό (newsletter) από την Εταιρεία

(β) Διαφημιστικό υλικό/ προσφορές από την Εταιρεία

Ή ακόμα και να μας επιτρέψετε κατόπιν προαιρετικής συγκατάθεσης να χρησιμοποιήσουμε τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά δείτε κατωτέρω την «Πολιτική Cookies».

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις μπορείτε βέβαια να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει πραγματοποιηθεί πριν από την απόσυρση της συγκατάθεσης.

Η ανάκληση της συγκατάθεσης μπορεί να πραγματοποιείται πατώντας στον αντίστοιχο σύνδεσμο «unsubscribe» που θα βρείτε ναλλακτικά είτε στο επιβεβαιωτικό μήνυμα το οποίο θα παραλάβετε αμέσως μετά την εγγραφή σας στις ανωτέρω προωθητικές υπηρεσίες μας, είτε σε κάθε επόμενο μήνυμα που θα λαμβάνετε με αντίστοιχο υλικό από την Εταιρεία μας, είτε στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας μας.


Σημειώνουμε πως για να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τα ανωτέρω αιτήματα, είναι απαραίτητο να μας δώσετε τα Δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο (*) στα αντίστοιχα σημεία του ιστοτόπου, συναινώντας έτσι στη χρήση αυτών των Δεδομένων. Χωρίς αυτά τα υποχρεωτικά Δεδομένα σας δεν μπορούμε να προχωρήσουμε περαιτέρω, καθώς αυτά είναι απαραίτητα προκειμένου να είναι διαθέσιμες οι συγκεκριμένες λειτουργίες του ιστοτόπου μας που ζητάτε. Αν επιλέξετε να μη μας δώσετε τα Δεδομένα αυτά, ενδέχεται να μην μπορούμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, να μην σας εξασφαλίσουμε υψηλή ποιότητα υπηρεσίας ή να μην ανταποκριθούμε σε τυχόν λοιπά αιτήματά σας.

Σημειώνεται ότι τα Δεδομένα σας ενδέχεται σε κάθε περίπτωση να υποβληθούν σε επεξεργασία για:

(α) λόγους συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία και γενικά προκειμένου η Εταιρεία να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις της που πηγάζουν από το νόμο (πχ νομοθεσία προστασίας δεδομένων, εμπορική νομοθεσία).

(β) την κατοχύρωση ή υπεράσπιση των νόμιμων αξιώσεων και δικαιωμάτων προς το συμφέρον της Εταιρείας σε δικαστική ή σε εξωδικαστική διαδικασία, αλλά και την συμμόρφωση με νομικές διαδικασίες και δικαστικές αποφάσεις.

(γ) τη λήψη στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου, με βάση το έννομο συμφέρον μας να βελτιώνουμε τον ιστότοπό μας και την παροχή των υπηρεσιών μας.

(δ) τεχνικούς λόγους και λόγους ασφαλείας, με βάση το έννομο συμφέρον μας για ορθή, ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία του ιστοτόπου.

Τονίζουμε ότι τα Δεδομένα που συλλέγονται για τους υπό (γ) και (δ) σκοπούς (πχ διεύθυνση IP, cookies), παρόλο που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εντοπισμό του χρήστη, δεν χρησιμοποιούνται γι' αυτό το σκοπό παρά μόνο ως αναφέρθηκε για στατιστικούς λόγους ή βελτίωσης της απόδοσης του ιστότοπου, και εφόσον δεν επηρεάζονται ουσιαστικά τα συμφέροντa και τα δικαιώματά σας. Τα Δεδομένα αυτά ενδέχεται να αποθηκευθούν μόνο προσωρινά και σε ανώνυμη μορφή.

Πολιτική Cookies

Ta cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν ποσότητες πληροφοριών οι οποίες αποθηκεύονται στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε κάποιον ιστότοπο μέσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να σταλούν πίσω στον ιστότοπο σε κάθε επόμενη επίσκεψη, ή σε άλλο ιστότοπο που αναγνωρίζει τα συγκεκριμένα cookies.

Ta cookies διευκολύνουν την περιήγησή σας στον ιστότοπο, χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους και γενικά βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα χρήσεως της ιστοσελίδας. Δεν ταυτοποιούν το χρήστη παρά μόνο τη συσκευή που χρησιμοποιείτε.

Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί δύο ειδών cookies: (1) Απαραίτητα λειτουργικά cookies που απαιτούνται για τεχνικούς λόγους και με τα οποία διασφαλίζεται η απαραίτητη λειτουργικότητα του ιστοτόπου μας και (2) Στατιστικά cookies τα οποία χρησιμοποιούνται για σκοπούς μέτρησης επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας. Η Εταιρεια και ο συγκεκριμένος ιστότοπος χρησιμοποιεί μόνο τα απολύτως απαραίτητα τεχνικά cookies.

Και των δύο κατηγοριών cookies μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Κατά την πρώτη σας πρόσβαση στον ιστότοπό μας, θα εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό αναδυόμενο παράθυρο, το οποίο θα απαιτεί τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή των cookies. Αν δε δώσετε τη συγκατάθεση, η συσκευή σας δεν θα παρακολουθείται για δραστηριότητες σχετικές με τα ανωτέρω. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να κάνετε χρήση του ιστοτόπου μας χωρίς να εγκατασταθούν αυτά τα cookies, ωστόσο αυτό μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμό των λειτουργιών ή να επηρεάσει αρνητικά τη χρηστικότητα του ιστοτόπου μας.

Διασύνδεση Πληροφοριών και Σύνδεσμοι σε άλλους Ιστότοπους

Σημειώνουμε ότι ο παρών ιστοτοπος περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων, και σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Εταιρεία για τους όρους προστασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων τους οποίους ακολουθούν αυτοί οι δικτυακοί τόποι.

Άτομα που έχουν πρόσβαση στα Δεδομένα σας

Τα Δεδομένα σας μπορεί να υποβληθούν σε επεξεργασία από τα ακόλουθα πρόσωπα:

(α)   Από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας

(β) Από το προσωπικό του Υπευθύνου Επεξεργασίας που είναι εξουσιοδοτημένο να επεξεργάζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα για την εκτέλεση των καθηκόντων του αναφορικά με τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω, καθώς και για την διεκπεραίωση των αιτημάτων σας.

(γ) Kατ’ εξαίρεση από τρίτους παρόχους υπηρεσιών και συνεργαζόμενες με την Εταιρεία επιχειρήσεις, οι οποίοι, έχοντας δεσμευτεί συμβατικά για την τήρηση εμπιστευτικότητας και την προστασία των Δεδομένων σας διεξάγουν για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις οδηγίες μας εργασίες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των σκοπών που συνδέονται αυστηρά με τη χρήση της ιστοσελίδας και την παροχή των υπηρεσιών της.

(δ) Τρίτους φορείς όπως αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους ή για τη νόμιμη προστασία μας και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις γνωστοποιούνται μόνο τα Δεδομένα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των εργασιών από τους τρίτους.

Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν θα διαβιβάσει Προσωπικά Δεδομένα σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνείς οργανισμούς, παρά μόνον σε θυγατρικές/ συνδεδεμένες εταιρείες και σε τρίτα πρόσωπα στα οποία ανατίθεται από τις θυγατρικές/ συνδεδεμένες εταιρείες, κατόπιν σχετικής εντολής, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας Πολιτικής καμία προσωπική πληροφορία δεν αποτελεί αντικείμενο ενοικίασης, πώλησης, δημόσιας ανάρτησης ή κοινοποίησης σε άλλες εταιρείες, οργανισμούς ή ιστοσελίδες.

 

Αποθήκευση Δεδομένων και χρονικός περιορισμός

Τα Δεδομένα σας διατηρούνται από την Εταιρεία στις βάσεις δεδομένων της στο εξωτερικό ή/ και στις βάσεις δεδομένων των ηλεκτρονικών εφαρμογών που χρησιμοποιεί αυτή για την παροχή των υπηρεσιών, μόνο για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν, όπως αυτοί αναλύονται ανωτέρω. Έτσι, αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα δόθηκε η συγκατάθεσή σας, εκτός αν επιβάλλεται διαφορετικά από το νόμο ή για όσο χρόνο απαιτείται προκειμένου να υπερασπιστούμε τα έννομα συμφέροντά μας. Κριτήρια προσδιορισμού του χρόνου για τον οποίο τα Δεδομένα σας θα αποθηκευτούν είναι (α) η τήρηση των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος, (β) η αρχή ελαχιστοποίησης και περιορισμού των δεδομένων και (γ) η αναγκαιότητα διαφύλαξης των συμφερόντων της Εταιρείας.

Επομένως, (α) όταν εγγράφεστε στο newsletter μας, η συγκατάθεσή σας και τα Προσωπικά Δεδομένα σας διατηρούνται για όσο χρόνο σας αποστέλλεται το αντίστοιχο προωθητικό υλικό, δηλ. έως ότου ανακαλέσετε τη σχετική σας συγκατάθεση, και (β) όταν θα πρέπει να συμμορφωθούμε σε μια νομική υποχρέωσή μας εκ της φορολογικής, εργατικής, κλπ νομοθεσίας θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα για όσο διάστημα απαιτείται για να συμμορφωθούμε με την εν λόγω υποχρέωση.

Στο τέλος της ανωτέρω περιόδου αποθήκευσης, τα Δεδομένα σας είτε θα διαγραφούν πλήρως είτε θα διατηρηθούν ανώνυμα.

Διασφάλιση και ποιότητα των Προσωπικών σας Δεδομένων

H Εταιρεία αναλαμβάνει να κρατάει τα Προσωπικά σας Δεδομένα ασφαλή, εμπιστευτικά, και ορθά για την περίοδο διατήρησης που προβλέπεται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η Εταιρεία ενημερώνει τους χρήστες ή επισκέπτες του ιστότοπου πως λαμβάνει όλα τα εύλογα τεχνικής και οργανωτικής φύσεως μέτρα ασφαλείας για την προστασία των Προσωπικών τους Δεδομένων και συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Κανονισμού GDPR (άρθρα 25-32) για την αποφυγή απώλειας, καταστροφής ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης δεδομένων, παράνομης ή παράτυπης χρήσης αυτών.

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει συγκεκριμένες διαδικασίες ασφαλείας και τρόπους διασφάλισης των Προσωπικών σας Δεδομένων στα συστήματα πληροφορικής και τις πλατφόρμες της.

Τα εν λόγω μέτρα τροποποιούνται όποτε κρίνεται απαραίτητο.

Το πρωτόκολλο λειτουργίας του συστήματος πληροφορικής της Εταιρείας μας βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων.

Τα Δικαιώματά σας αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα

Σύμφωνα με τα άρθρα 15-22 του Κανονισμού GDPR μπορείτε να επικοινωνήσετε οποτεδήποτε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται ανωτέρω, για να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματά σας ή για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά:

(α) Το δικαίωμα ενημέρωσης για τα Προσωπικά σας Δεδομένα που συλλέγονται από εμάς.

(β) Το δικαίωμα πρόσβασης στα Δεδομένα σας. Μπορείτε σε κάθε περίπτωση να ενημερωθείτε για το εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας, με ποιους τρόπους κλπ., αλλά σε κάθε περίπτωση και να λάβετε αντίγραφο των στοιχείων που διατηρεί η Εταιρεία για εσάς, εντός 30 ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος.

(γ) Το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών Δεδομένων, συμπλήρωσης ελλείψεων αυτών ή επικαιροποίησής τους.

(δ) Το δικαίωμα διαγραφής υπό συγκεκριμένες περιστάσεις.  Αν τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε δεν χρειάζονται πλέον για κανέναν σκοπό και δεν μας υποχρεώνει ο νόμος να τα διατηρήσουμε, θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να τα διαγράψουμε. 

(ε) Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτός ο άμεσος περιοριορισμός της επεξεργασίας θα σας εξηγήσουμε το λόγο για τον οποίο δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτόν.

(στ) Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων. Μπορείτε να μας ζητήσετε να μεταφέρουμε τα στοιχεία σας σε εσάς ή σε άλλον υπεύθυνο υπεξεργασίας. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις λόγω τεκμηριωμένων υποχρεώσεων της Εταιρείας, ενδέχεται να μην μπορεί να γίνει δεκτό το αίτημά σας.

(ζ) Το δικαίωμα αντίρρησης/εναντίωσης στην επεξεργασία ώστε να σταματήσει η επεξεργασία των Δεδομένων σας, εκτός και αν συντρέχουν άλλοι νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν του δικαιώματός σας. Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ, με τους τρόπους που αναφέρονται ανωτέρω.

Η αίτηση άσκησης των δικαιωμάτων σας είναι δωρεάν, εκτός εάν το αίτημα είναι προφανώς αβάσιμο ή υπερβολικό.

Υποβολή Καταγγελίας/ Διαμαρτυρίας

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων μπορείτε να προσφύγετε στην τοπική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Πριν υποβάλετε την ανωτέρω καταγγελία συνίσταται να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας της Εταιρείας ασκώντας τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 15 έως 22 του Κανονισμού GDPR δικαιώματά σας, όπου αυτά εφαρμόζονται.

Στις περιπτώσεις που ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων («DPO») μπορείτε να απευθυνθείτε σε αυτόν για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των δικών σας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την άσκηση των συναφών δικαιωμάτων σας.

Τροποποίηση Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Μπορεί να ανανεώνουμε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων από καιρό σε καιρό και όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, εντός του εκάστοτε ισχύοντος νομικού πλαισίου. Οποιαδήποτε ανανεωμένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα δημοσιεύεται στον ιστότοπό μας και οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις θα ισχύουν από τη δημοσίευσή τους σε αυτόν, ενώ θα σας αποστέλλεται και σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Σκόπιμο είναι να επισκέπτεστε συχνά την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας μας ώστε να ενημερώνεστε σχετικά.